Indywidualny Plan Rozwoju

Istotnym elementem projektu jest Indywidualny Plan Rozwoju ucznia (IPR), który stanowi część wniosku o przyznanie stypendium.

W IPR uczeń/ uczennica wraz z kandydatem na opiekuna dydaktycznego określają wspólnie plany edukacyjne oraz wydatki, które uczeń/ uczennica w przypadku otrzymania stypendium ma zamiar realizować.

W Indywidualnym Planie Rozwoju uczeń/ uczennica wraz z kandydatem na opiekuna odpowiadają na następujące pytania:

  1. Jakie są główne uzdolnienia i zainteresowania ucznia/ uczennicy?
  2. Jakie uczeń/ uczennica ma plany edukacyjne na dany rok szkolny? (plany związane z poszerzaniem wiedzy, rozwijaniem swoich zdolności i umiejętności);
  3. Jakie wydatki planuje uczeń/ uczennica ze środków stypendium na realizację zamierzonych celów?

W momencie otrzymania stypendium, stypendysta/ stypendystka i jego/ jej Opiekun Dydaktyczny zobowiązani są do współpracy w zakresie realizacji określonego Indywidualnego Planu Rozwoju. Z tego, czy ten plan jest realizowany i w jaki sposób, stypendysta/stypendystka i jego/jej opiekun składają sprawozdania: półroczne i roczne.  

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany planów, które zostały określone w IPR ucznia – na inne plany istotne dla dalszego rozwoju edukacyjnego ucznia/ uczennicy. W pierwszej kolejności powinny być jednak realizowane plany edukacyjne określone we wniosku o przyznanie stypendium. Jeżeli jednak z istotnych przyczyn plany te muszą ulec zmianie (np. uczeń planuje udział w obozie naukowym, który z przyczyn obiektywnych nie może się odbyć), istnieje możliwość określenia w sprawozdaniach nowych, dodatkowych planów i zamierzeń ucznia.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do kontroli stypendysty i jego opiekuna dydaktycznego w zakresie realizacji zapisów zawartych w IPR. Stypendysta może zostać wezwany m.in. do przedłożenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku lub w sprawozdaniach.

Każdy przypadek niezgodności w stosunku do złożonego Wniosku, wykryty na etapie realizacji projektu, będzie rozpatrywany indywidualnie i może skutkować wstrzymaniem, odebraniem lub koniecznością zwrotu stypendium wraz z odsetkami.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej<br />w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego