Opiekun Dydaktyczny ucznia

Nad rozwojem edukacyjnym ucznia czuwać będzie Opiekun Dydaktyczny stypendysty, któremu przysługiwać będzie comiesięczne wynagrodzenie w wysokości do 30% stypendium ucznia (opiekun może wspierać kilku stypendystów, jednak jego wynagrodzenie nie może być wyższe niż 500,00 zł brutto miesięcznie).

Kandydat na Opiekuna dydaktycznego ma obowiązek przygotować wraz z uczniem oraz z rodzicem/ opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia Indywidualny Plan Rozwoju, który stanowi część wniosku o przyznanie stypendium.

 

Kandydat na Opiekuna Dydaktycznego ucznia oraz dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, potwierdzają własnoręcznymi podpisami wiarygodność podanych we Wniosku informacji dotyczących w szczególności średnich ocen (tj. ogólnej oraz z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych), szczególnych osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz informacji zawartych w Indywidualnym Planie Rozwoju ucznia (IPR).

 

Składając na Wniosku swój podpis zatrudniony w szkole ucznia nauczyciel lub pedagog lub doradca zawodowy zatwierdza do realizacji IPR ucznia na rok szkolny, na który udzielane jest stypendium oraz wyraża zgodę na wykonywanie zadań Opiekuna Dydaktycznego w sytuacji, jeśli uczniowi zostanie przyznane stypendium.

Opiekun Dydaktyczny ma obowiązek:

  • sprawowania nadzoru merytorycznego nad rozwojem edukacyjnym ucznia;
  • pomocy w realizacji zapisów Indywidualnego Planu Rozwoju;
  • pomocy w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne;
  • monitoringu osiągnięć edukacyjnych stypendysty;
  • sporządzania sprawozdań: półrocznego i rocznego z realizacji IPR ucznia;

 

W przypadku nie wywiązywania się ze sprawowania opieki dydaktycznej przez nauczyciela, stypendysta ma prawo wnioskować do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości o zmianę opiekuna, co może skutkować rozwiązaniem umowy zawartej z opiekunem dydaktycznym.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej<br />w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego