Pytania i odpowiedzi

Zamieszczamy najczęściej pojawiające się pytania Wnioskodawców, stypendystów i Opiekunów Dydaktycznych uczniów wraz z odpowiedziami.

1. Czy mam szansę na otrzymanie stypendium, jeżeli miesięczny dochód na jednego członka mojej rodziny przekracza kwotę 1148,00 zł netto (1328,00 zł netto jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne)?

 

Jednym z warunków, które muszą być spełnione aby uczeń mógł otrzymać stypendium, jest dochód nieprzekraczający dwukrotności kwoty określonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny ucznia nie może więc przekroczyć kwoty 1148,00 zł (lub 1328,00 zł – jeżeli członkiem rodziny ucznia jest dziecko niepełnosprawne). Powyższe kwoty dochodu obowiązywać będą od 1 listopada 2014 r.
Więcej informacji na temat warunków, które musi spełniać uczeń, aby mógł otrzymać stypendium, zawartych jest na stronie internetowej w zakładce Stypendia dla uczniów.

 

2. Jestem uczniem I klasy liceum. Czy moim opiekunem dydaktycznym może być mój nauczyciel z poprzedniej szkoły tj. z gimnazjum?

 

Opiekunem dydaktycznym musi zostać  nauczyciel, pedagog lub doradca zawodowy zatrudniony w szkole, do której uczęszcza uczeń (§ 11 ust. 2 Regulaminu udzielania stypendiów). Jest to podyktowane m.in. faktem, że uczeń musi mieć możliwość stałego kontaktu z wybranym przez siebie nauczycielem. Opiekun dydaktyczny pomaga stypendyście w realizacji jego Indywidualnego Planu Rozwoju, powinien mieć również możliwość monitorowania jego osiągnięć edukacyjnych w czasie, kiedy uczeń pobiera stypendium.

 

3. Czy wniosek o przyznanie stypendium musi być dostarczony osobiście do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, czy można go wysłać pocztą?  

 

Wniosek o przyznanie stypendium może zostać dostarczony do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości za pośrednictwem poczty lub kuriera, jednakże w przypadku kiedy wniosek zostanie nadany na poczcie w ostatnich dniach trwania naboru, istnieje duże ryzyko, że może on nie dotrzeć do MCP w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Jeżeli poczta/ kurier dostarczy wniosek po terminie naboru, wniosek zostanie odrzucony.

O dacie złożenia wniosku nie decyduje data stempla pocztowego, a data wpływu wniosku do siedziby MCP, o czym mówi Regulamin udzielania stypendiów (..) § 6 pkt.2:  „Wniosek (..) można przesłać również kurierem lub pocztą przy czym nie będą rozpatrywane Wnioski, które wpłynęły do Beneficjenta Systemowego po wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków terminie.”

 

4. Złożyłem wniosek o przyznanie stypendium, ale nie dołączyłem do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów  - czy mogę je niezwłocznie dostarczyć do MCP?

 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania stypendiów, w szczególnych przypadkach istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia wniosku o przyznanie stypendium. Jednakże uzupełnienie to powinno mieć miejsce po otrzymaniu wezwania z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości do złożenia brakujących dokumentów/ wyjaśnień/ poprawie części wniosku itd. Jeżeli jednak brakujący dokument zostanie złożony przed otrzymaniem pisma z MCP, utracone zostanie prawo do złożenia ponownej korekty wniosku o przyznanie stypendium, która z punktu widzenia przeprowadzanej oceny formalnej może się okazać konieczna.

 

5. Na co w szczególności mogę przeznaczyć stypendium?

 

Stypendium powinno zostać w całości przeznaczone na realizację celów edukacyjnych wymienionych w Indywidualnym Planie Rozwoju ucznia, związanych z poszerzeniem wiedzy, rozwijaniem zdolności i umiejętności. Przykładowe wydatki edukacyjne: zakup podręczników, książek, czasopism, sprzętu komputerowego i innych specjalistycznych pomocy naukowych, a także uczestnictwo w kursach językowych, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych itp.

 

6. Czy po otrzymaniu stypendium istnieje możliwość zmiany planów, które zostały określone w Indywidualnym Planie Rozwoju we wniosku?


Uczniowie przede wszystkim powinni realizować plany edukacyjne i wydatki, które zostały określone we wniosku o przyznanie stypendium. Jeżeli jednak z przyczyn obiektywnych nie ma możliwości realizacji części z tych planów, w ich miejsce mogą się pojawić nowe plany i wydatki.

Po otrzymaniu stypendium stypendysta wraz z Opiekunem Dydaktycznym składa sprawozdanie półroczne. W tym sprawozdaniu ma możliwość opisania nowych, dodatkowych planów i zamierzeń ucznia, które nie zostały wpisane w Indywidualny Plan Rozwoju w momencie składania wniosku, a które ten plan poszerzają lub częściowo zmieniają.

 

7. Przyznano mi stypendium. Kiedy mogę liczyć na pierwszą wpłatę środków na moje konto i w jakiej ona będzie wysokości?

 

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych przed podpisaniem umowy stypendialnej dokumentów, a także po podpisaniu przez ucznia/wnioskodawcę umowy stypendialnej, a przez Opiekuna Dydaktycznego ucznia – umowy o pełnieniu opieki dydaktycznej nad stypendystą, wypłacana jest pierwsza transza stypendium. Ponieważ stypendium przyznawane jest uczniowi na okres 12 miesięcy (od września do sierpnia), pierwsza transza wypłacana jest z wyrównaniem od momentu, na jaki przyznano stypendium (np. w marcu wypłacane są środki za miesiące od września do marca). W kolejnych miesiącach wypłacane jest stypendium w wysokości 500 zł, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej<br />w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego